ترجمه تخصصی مقاله؛ قید و حرف اضافه – قسمت 1

در این قسمت از سری پست‌های ترجمه تخصصی قصد داریم به سراغ قید‌ها و حرف اضافه برویم. قید در زبان انگلیسی مانند already و yet و حرف اضافه مانند at، in، و of. کاربرد این نوع کلمات در هر زبانی بسیار مهم هستند چرا که موجب شفافیت بیشتر متن و ابهام‌زدایی از آن می‌شود. ابهام در متن مقاله ISI مهم‌ترین فاکتوری است که باید از آن دوری کرد.

مانند پست‌های قبلی در هر بخش چند قاعده از گرامر زبان انگلیسی قید می‌شود که بعد از آنها بلافاصله مثال‌هایی قرار دارد. برای روشن شدن مفهوم این قواعد حتما مثال‌ها را مطالعه فرمایید.

مطالب مرتبط

در صورتی که برای ترجمه تخصصی مقاله خود نیاز به مترجم تخصصی دارید اینجا را کلیک کنید.

توجه داشته باشید برخی کلمات بسته به نوع کاربرد آنها هم قید می‌توانند باشند و هم حرف اضافه.

توجه: قواعد گرامری درج شده در این پست‌ با گرایش به نگارش و ترجمه مقالات ISI گردآوری شده است.

قید/حرف اضافه Above (below), over (under)‏

1- قیدهای above و below در مقالات ISI برای اشاره به موقعیت جملات، پاراگراف‌ها، اشکال و جداول استفاده می‌شوند. این قیود همچنین برای اشاره به مراحل، لیست‌ها، میانگین، و سلسله مراتب‌ها استفاده می‌شود.

2- حرف اضافه over معمولا معنی یکسانی با cover دارد. معمولا بین دو المان تماس فیزیکی وجود دارد. از این کلمات زمانی استفاده می‌شوند که المانی بروی المان دیگری قرار داشته باشد.

3- حرف اضافه over و under به ترتیب معانی مشابه‌ای با more than و less than دارند. معانی آنها به ترتیب بیشتر از و کمتر از است.

4- همچنین under به معنی مطابق با است. معمولا برای بیان تطابق یک موضوع یا رویداد با استاندارد یا رویه مشخص استفاده می‌شود.

5- به تفاوت بین above all (به معنی مهم‌ترین چیز) و over all (به معنی کلی) توجه کنید.

over, underabove, below
A sheet was laced over the patient’s body.As mentioned above there are three main methods, which are summarized in the table below :1,2
Only children over the age of 13 were considered in the sample. Those under 12 years of age will be the subject of a future investigation.Pisa is 50 m above sea level which is below the national average for Italian cities.1,3
Under the new regulations, all such documents have to be filed under
‘funds’.
4
Overall , our results can be
considered as an important step
towards fi nding a cure for this
endemic disease.
Many points need to be considered, above all age and sex.5

قید/حرف اضافه across و through

1- قید across نشان‌دهنده اتصال دو نقطه در یک صفحه است.

2- though نشان‌دهنده حرکت عرضی به همراه نوعی نفوذ است.

3- همچنین across به معنی عدم محدودیت به یک منطقه خاص را نشان می‌دهد.

4- حرف اضافه through همچنین می‌تواند به معنی به وسیله باشد.

THROUGHACROSS
The train went through the tunnel.They swam across the river.1,2
The sample was fi ltered through a very fine mesh.They walked across the road.1,2
We learnt this through lengthy research.Our method can be applied across disciplines.3,4

قیدهای already، still، و yet

1-قید already به زمانی در گذشته دلالت دارد. قید already را با just اشتباه نگیرید. قید just برای اتفاقی است که رخداد آن در گذشته بسیار نزدیک است (احتمالا چند ثانیه قبل).

به عنوان مثال:

We have just arrived at the airport.

ما همین الان رسیدیم فرودگاه.

2- قید yet  اغلب در جملات تاییدی و منفی یافت می‌شود. این قید به دوره‌ای اشاره دارد که در گذشته شروع شده است و تا زمان حال (شاید آینده) ادامه دارد.

3- قید still معنی یکسانی با yet دارد اما قوی‌تر است. نشان می‌دهد که موقعیت تغییر نکرده است و نشان از غافلگیری یا نگرانی دارد.

4- قیود already، yet، و still را نیز می‌توان با زمان گذشته کامل استفاده کرد تا بین دو رویداد ارتباط برقرار کرد.

STILLYETALREADY
We still haven’t heard from the referees. I am worried that they never received the paper, though I suppose they are still in time to contact us.Has our paper been reviewed yet?This procedure has already been explained elsewhere [Ying, 2013].1,2,3
Your paper has not been reviewed yet, and is scheduled for review on 2 June.
Despite sustained pressure by the democratic movement, his dictatorship still survives intact.As yet, no progress has been made in this field …As already mentioned (see Sect 2.3), this method consists of …1,2,3
=هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
Twenty minutes later, the presenter had still not arrived.When we got the conference room, the presenter had not arrived yet.We had already seen her presentation before so we did not want to go again.4

قید/حرف اضافه among، between، from، و of (تفکیک و گزینش)

1- هنگامی که بین چند مورد کاملا جدا و مشخص صحبت می‌کنیم از between استفاده می‌شود. این حرف اضافه را معمولا با افعالی مثل decide, differentiate, discriminate, distinguish, mediate و synchronize استفاده می‌کنند. همچنین با اسامی agreement, comparison, difference, distinction, interaction و relationship نیز استفاده می‌شود. علت آن این است که این افعال و اسامی بیانگر تعدادی مورد مختلف هستند.

2- هنگامی از among استفاده می‌شود که گروه موارد موردنظر براحتی قابل تفکیک نیستند یا تعداد آنها مشخص یا با اهمیت نیست.

3- حرف اضافه from را با افعالی مثل choose, pick, select و صفت‌هایی مثل different استفاده کنید.

4- وقتی درباره یک المان خاص که جزئی از یک گروه است صحبت می‌کنیم از حرف اضافه of در ابتدای جمله استفاده می‌کنیم.

5- وقتی از بین تعدادی از المان‌ها یکی را انتخاب می‌کنیم از حرف اضافه of استفاده می‌شود.

BETWEENAMONG
The money was divided up between the three winners.The money was divided up among the participants.1,2
We found no interaction in the classroom between teachers and students.Students were encouraged to discuss their assignments among themselves.1,2
= با یکدیگر
We analyse the relationships between Hindus and Muslims in India.Their paper discusses caste and social stratification among Muslims in India.1,2
The two parties will have to sort out the differences between them.Many species have died out, among them X, Y and Z.1,2

حرف اضافه at، in، و to (مکان، وضعیت، تغییر)

1- قبل از محل کار و ساختمان‌ها از حرف اضافه at استفاده کنید. قبل از اسامی کشورها و شهرها از حرف اضافه in استفاده کنید. در هر دو حالت گفته شده هیچ حرکتی دخیل نیست.

2- بعد از فعلی که نشان از مقصد دارد از حرف اضافه to استفاده کنید.

3- وقتی مکان المانی را در دیاگرام و شکل توصیف می‌کنید از at استفاده کنید. بهمراه افعال see، show، و highlight برای اشکال، جداول و غیره از حرف اضافه in استفاده کنید.

4- برای نشان‌دادن حرکت، تغییر، تطبیق، محدودیت و نتایج از حرف اضافه to استفاده کنید. برخی از افعالی که برای این کار باید to با آنها استفاده کرد عبارتند از:

Adhere, adjust, attach, attract, bind, bring, come, confine, conform, connect, consign, convey, deliver, direct, email, fax, go, lead, link, move, react, reply, respond, restrict, send, stick, supply, switch, take, tie, transmit, write, yield

این قاعده برای اسامی مرتبط زیر نیز صدق می‌کند:

Delivery, modification, response, tendency

5- قبل از برخی از وضعیت‌های خاص از حرف اضافه in استفاده می‌شود مثل equilibrium, parallel, series.

6- بعد از برخی صفت‌های خاص که نشان‌دهنده مکان هستند نیز از to استفاده می‌شود. مانند:

Adjacent, close, contingent, contiguous, external, internal, next, orthogonal, parallel, perpendicular, tangent, transverse

OFFROM
Of the three candidates we interviewed, the last was certainly the best.Candidates will be chosen from diverse disciplines and then selected from a shortlist of 10.3,4
A comparison of the three figures reveals that …We selected our samples from a collection of 4543 items.3,4
Two thirds of tropical soils are oxisols and ultisols.5
Nine out of ten.
Half of the samples.

حروف اضافه at، in، و on (زمان)

1- حرف اضافه at را با زمانی در طول روز و با دوره‌های زمانی مشخص (آخر هفته، عید پاک، کریسمس) استفاده کنید.

2- حرف اضافه in را با این دوره‌های زمانی استفاده کنید: هفته، ماه، سال، دهه، قرن و غیره. همچنین با دوره‌های تاریخی نیز از حرف اضافه in استفاده کنید مانند: در قرون وسطی، در دوره رنسانس و غیره. همچنین با meantime و meanwhile نیز از حرف اضافه in در ترجمه فارسی به انگلیسی یا نگارش انگلیسی استفاده کنید.

3- حرف اضافه on را با روز استفاده کنید. توجه کنید برخی از انگلیسی زبانان نیتیو با weekend حرف اضافه on یا at استفاده می‌کنند.

ONINAT
I will contact you on Monday morning.The conference will be held in June.The meeting is scheduled to start at 15:30.1,2,3
We do not work on Christmas Day, on Easter day and on July 4 (Independence Day).The last conference on this topic was held in 2012 and the previous one in the 1990s. The first was held in the 18th century.We usually take our holidays at Easter or at Christmas, and of course at the weekend.1,2,3

حروف اضافه at و to (اندازه‌گیری، کیفیت)

1- با اسامی زیر که نشان‌دهنده کمیت و اندازه هستند از حرف اضافه at در ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده کنید:

Degree, interval, level, node, point, pressure, ration, ration, speed, stage, temperature, velocity

2- با انواع دیگر محاسبات و اندازه‌گیری‌ها از حرف اضافه to استفاده کنید، مانند افعال زیر:

Approximate, calculate, correct, heat, measure, raise

3- حرف اضافه to با برخی از صفت‌ها نشان‌دهنده کیفیت، تطابق، یا شباهت است. این صفات عبارتند از:

inferior, superior; equal, identical, proportional, similar; immune, impermeable, open, resistant, sensitive ; according, alternative, analogous, attention, common, comparable, conformance, compliance, correspondence, entitlement, identical, inferior, likened, open, opposed, proportional, relative, relevant, responsive, similar, suited, superior, transparent

TOAT
Heat the water to a temperature of 50 C.Water boils at a temperature of 100 C.1,2
The potassium content was approximated to 90 mEq/kg.The vehicle moves at a velocity of 300 cm/h.1,2
Gender is common to all Latinate languages, but has no adherence to logical rules.3

حرف‌های اضافه و قیدهای before, after, beforehand, afterwards, first (سلسله مراتب زمانی)

1- before و after باید قبل از اسم/ضمیر، یک فعل ingدار، یا یک عبارت وابسته قرار گیرد.

2- before و after را نمی‌توان به عنوان قید یا حرف ربط استفاده کرد. بجای آنها از قیدهای beforehand و afterwards استفاده کنید.

3- first به معنی “قبل از هر چیزی است”، اغلب بعد از آن second(ly) یا then در مقالات قرار می‌گیرند. بنابراین برای بیان یک سری از فعالیت‌ها استفاده می‌شود.

FIRST BEFOREHAND / AFTERWARDS BEFORE/AFTER
First we are going for a drink, then afterwards back to the hotel. We’re going for a drink and afterwards back to the hotel. Where are you going after the congress? 1,2,3
First(ly) we detect the metals, secondly we check the metals, and finally we … The solution consists in detecting the presence of metals beforehand and then / subsequently checking the levels. Before checking the levels, the presence of any metals should be detected. 1,2,3
First the preparations should be made, then the mixture should be allowed to become solid. Preparations should be made beforehand. Preparations should be made before the mixture becomes solid. 1,2,3
= زودتر انجام شوند.

قیدها و حرف اضافه‌های beside، next to، near (to)، close to (موقعیت مکانی)

1- beside و next to معنی مشابه‌ای دارند و نشان‌دهنده المان‌هایی هستند که کاملا یا تا حدی در تماس با یکدیگر هستند.

2- near (to) و close to معنی مشابه‌ای دارند و نشان‌دهنده فاصله نزدیک بین دو المان‌ هستند.

3- nearby / close by در انتهای یک عبارت با close و near جایگزین می‌شوند.

NEAR TO / CLOSE TOBESIDE / NEXT TO
Our hotels were quite near to / close to each other, but on opposite sides of the river.I sat beside / next to her at the conference.1,2
There was a train station nearby / close by.3
ارسال سفارش ترجمه
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *