ترجمه تخصصی مقاله؛ افعال مدال (modal)

در این قسمت از سری پست‌های آموزشی ترجمه تخصصی مقاله ISI به سراغ افعال مدال (modal) خواهیم رفت. افعال مدال عبارتند از can، may،  could، should، must، و غیره هستند. نکته خیلی مهم در استفاده از این افعال این است که فعل اصلی بعد از این افعال بصورت ساده باید باشد.

مشابه پست‌های دیگر از سری پست‌های ترجمه تخصصی مقاله، قواعد و گرامرهای درج‌شده در این پست با گرایش به ترجمه تخصصی مقالات ISI و متون علمی دیگر هستند. در هر بخش و برای هر قاعده یک مثال برای درک بهتر آن آورده شده است.

در صورتی که برای ترجمه مقاله ISI خود نیاز به کمک دارید به اینجا بروید.

مطالب مرتبط

توانایی انجام کار در زمان حال و آینده: can در برابر may

1-فعل can نشان‌دهنده توانایی یک شخص است. وقتی شرایط مشخصی برقرار باشد، فعل can نشان می‌دهد که رویدادهای خاصی ممکن است رخ دهد اما الزامی وجود ندارد.

2- فعل may تنها نشان دهنده پتانسیل موجود برای یک رویداد است. این فعل مدال نشان‌دهنده عدم قطعیت است. بنابراین برای بیان فرضیات، پیش‌بینی آینده، یا بیان احتمالات از آن استفاده می‌شود.

توانایی انجام کار در زمان حال و آینده: can در برابر may

3- فعل مدال can نشان‌دهنده قطعیت درباره آینده است.

4- ساختار قسمت سوم فعل + may have برای بیان نتیجه گیری یا استنتاج درباره یک رویداد در گذشته استفاده می‌شود.

توجه: ساختار قسمت سوم فعل + may can وجود ندارد.

5- گاهی اوقات وقتی can و may در جمله مثبت استفاده می‌شوند تفاوت خیلی کمی با یکدیگر دارند. اگرچه فعل مدال can قطعیت بیشتری را نشان می‌دهد. بنابراین در جملات تعریفی از آن استفاده می‌شود (آخرین مثال پایین).

توانایی انجام کار در زمان حال و آینده: can در برابر may

امکان و عدم امکان: cannot در برابر may not

1- مدال cannot عدم امکان را نشان می‌دهد (یعنی اینکه یک اتفاق یا ماجرا امکان ندارد).

2- مدال may not نشان می‌دهد که امکان دارد اتفاقی رخ ندهد (رویداد یک اتفاق خاص محتمل نیست).

3- ساختار قسمت سوم فعل + cannot have نشان‌دهنده یک نتیجه‌گیری درباره عدم امکان یک رویداد در گذشته است.

4- ساختار قسمت سوم فعل + may (not) have برای حدس و گمان درباره گذشته استفاده می‌شود مخصوصا در بحث و مناظره. Might have و could have را نیز بطور مشابه می‌توان استفاده کرد.

توجه: ساختار قسمت سوم فعل + can have وجود ندارد.

ارسال سفارش ترجمه
امکان و عدم امکان: cannot در برابر may not

توانایی: افعال مدال can و could دربرابر be able to، manage و succeed

1- فعل مدال can را می‌توان برای بیان توانایی انجام کار در آینده استفاده کرد در حالی که تصمیم آن در زمان حال اتخاذ شده است.

توجه: ساختار will can اشتباه است.

2- در مواردی که نتوان از can برای صحبت درباره رویدادهای آینده استفاده کرد عبارت be able to استفاده می‌شود.

3- در جملات تاییدی فعل مدال could نشان‌دهنده توانایی فرد در گذشته بصورت یک عادت است. یعنی اینکه فرد یا شی توانایی انجام یک کار را بطور منظم در گذشته داشته است. همچنین برای این نوع مصارف از was able to هم می‌توان استفاده کرد.

توجه: مانند تمامی افعال مدال، could نیز به مصدر بدون to نیاز دارد.

4- وقتی درباره توانایی انجام یک کار در یک موقعیت خاص در گذشته می‌نویسیم در جملات مثبت و پرسشی نمی‌توان از could استفاده کرد. در هر دوی این حالت‌ها از عبارت‌های be able to، to succeed in، to manage به شکل صحیح استفاده کنید.

5- برای اینکه خواننده اشتباها جمله را شرطی در نظر نگیرد، برای بیان عدم توانایی در گذشته بهتر است could not را با شکل صحیح did not manage to، did not succeed in، و was/were not able to جایگزین کنید.

6- عبارت to be able to را می‌توان در تمامی زمان‌ها و ساختارها با can عوض کرد.

توانایی: افعال مدال can و could دربرابر be able to، manage و succeed

استنتاج و حدس و گمان درباره زمان حال: must، cannot، و should

1- برای نتیجه گیری منطقی از must در جملات مثبت استفاده می‌شود؛ معمولا در این موارد از have to  استفاده نمی‌شود.

2- فعل مدال cannot برای نتیجه گیری در حالت منفی استفاده می‌شود.

3- فعل مدال should نشان‌دهنده احتمال (نه قطعیت) رویداد یک اتفاق است.

استنتاج و حدس و گمان درباره زمان حال: must، cannot، و should

استنتاج و حدس و گمان: could و might (not)

1- فعل مدال could اغلب برای پیشنهاد یک سری فعالیت‌ها در مقالات ISI کاربرد دارد.

2- فعل مدال might نشان‌دهنده واکنش احتمالی به یک سری فعالیت‌ها یا نتیجه آنها است. اما امکان رویداد این واکنش یا نتیجه، قطعی نیست.

3- تفاوت بین could و might معمولا خیلی نامحسوس است. مدال could تا حدی حس قطعیت دارد در حالی که might حس عدم قطعیت (این اتفاق ممکن است اتفاق بیفتد یا نیفتد).

4- گاهی اوقات could و might را می‌توان بجای یکدیگر استفاده کرد.

5- برای بیان حدس و گمان از could not نمی‌توان استفاده کرد و بجای آن از cannot استفاده می‌شود. مدال might not به این معنی است که امکان دارد موضوعی حقیقت نداشته باشد.

استنتاج و حدس و گمان: could و might (not)

اجبار در زمان حال: must، must not، have to، و need

معمولا در مقالات ISI از مدال must و must not استفاده نمی‌شود. اما در متن مشخصات یا دستورالعمل دستگاه از آن استفاده می‌شود. عبارت‌هایی نظیر to have to در مقالات ISI به ندرت استفاده می‌شود.

1- مدال must به این معنی است که موضوعی توسط یک مسئول مربوطه مورد نیاز اعلام شده است.

توجه: عبارت to have to معمولا در چنین شرایطی استفاده نمی‌شود.

2- عبارت to have to برای بیان تصمیم یک مسئول خارج از مجموعه استفاده می‌شود.

3- مدال must not به این معنی است که چیزی توسط یک مسئول منع شده است.

4- عبارات do/does not have to بدین معنی هستند که موضوعی اجباری نیست. ساختار has not to، have not to، و had not to اشتباه هستند.

5- فعل need نشان‌دهنده الزام است و ممکن است برای بیان یک توصیه از آن استفاده شود.

6- عبارات do/does not need to تقریبا معنای یکسانی با do/does not have to دارند.

توجه: اگرچه بین do not need و need not تفاوت وجود دارد اما ارتباطی به مقاله ISI ندارد.

اجبار در زمان حال: must، must not، have to، و need

اجبار در گذشته: قسمت سوم فعل + should have، had to، و was supposed to

1- فعل مدال must گذشته ندارد. وقتی درباره اجبار در گذشته صحبت می‌کنید که از آن تبعیت کرده‌اید (یعنی کاری را که مجبور بوده‌اید را انجام داده‌اید) از had to و didn’t have to استفاده کنید.

2- برای بیان اجبار در گذشته که توسط مسئول مربوطه اعمال شده بود از was/ were supposed to استفاده کنید. البته در عمل شما آن کار را انجام ندادید.

3- ساختار قسمت سوم فعل +should have  برای بیان کاری است که در گذشته انجام ندادید اما بهتر بود آن را انجام دهید.

4- برای بیان کاری که قصد انجام آن را در گذشته داشته‌اید اما انجام نداده‌اید از was going to استفاده کنید.

اجبار در گذشته: قسمت سوم فعل + should have، had to، و was supposed to

اجبار و توصیه: should

1- برای بیان توصیه‌های جدی (بجای دستور دادن بصورت مستقیم) از should (not) استفاده کنید.

2- اغلب مدال should را در نتیجه‌گیری مقاله ISI می‌توان مشاهده کرد. معمولا مولفان در نتیجه‌گیری برای بیان توصیه‌ها و راهکارهای تحقیقات آتی از should استفاده می‌کنند.

3- برای اینکه در مقاله ISI خود مغرور به نظر نیایید باید هنگام استفاده از should برای بیان توصیه‌ها و یافته‌هایتان بسیار دقت کنید. در این موارد معمولا may ترجیح داده می‌شود. همچنین می‌توانید در جملات خود از we believe استفاده کنید.

4- در متون غیر از مقاله ISI معمولا should برای بیان توصیه‌های دوستانه و بیان نظرات استفاده می‌شود.

5- عبارت ought to که معنی آن با should یکی است به ندرت در نگارش یا ترجمه مقالات ISI استفاده می‌شود. این عبارت اغلب نوعی اجبار معنوی و اخلاقی را نشان می‌دهد.

اجبار و توصیه: should
ارسال سفارش ترجمه
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *