زمان فعل در مقاله ISI

تقریبا می‌توان گفت تمام مقالات ISI که توسط دانشجویان و اساتید به چاپ می‌رسد به زبان انگلیسی هستند. این مقالات یا از ابتدا انگلیسی نوشته می‌شوند یا از زبان فارسی ترجمه می‌شوند. زمان فعل یکی از موارد چالش برانگیز هنگام نوشتن یک مقاله ISI است. بحثی که ما اینجا ارائه می‌دهیم اگرچه برای زبان انگلیسی است اما باید در نگارش به زبان فارسی هم رعایت گردد. به هر حال حتی در یک ترجمه تخصصی، مترجم به زمان فعل در متن مبدا دقت می‌کند. بنابراین بهتر است متن مبدا این موارد نگارشی را رعایت کند تا نتیجه کار مطلوب باشد.

برای ترجمه تخصصی مقاله خود اینجا کلیک کنید.

از چه زمان فعلی در مقالات ISI بیشتر استفاده می شود؟

در زبان انگلیسی زمان فعل گستره وسیعی دارد. با این حال اغلب زمان‌های گذشته و حال ساده در یک مقاله ISI استفاده می‌شوند. برای تکمیل این دو زمان نیز زمان‌های حال و گذشته کامل (present perfect – past perfect) نیز استفاده می‌شوند. از زمان‌های کامل برای توصیف دو رویداد در گذشته و ارتباط مابین این دو رویداد با توجه به زمان آنها استفاده می‌شود.

تعداد دفعات استفاده از یک زمان فعل بستگی به بخش مورد نظر در مقاله دارد. به عنوان مثال در قسمت مقدمه هر دو زمان حال و گذشته ساده استفاده می‌شوند. در حالی که در قسمت نتایج زمان فعل گذشته ساده بیشتر استفاده می‌شود. در ادامه دستورالعمل استفاده از 4 نوع زمان فعل گفته‌شده در مقاله را مشاهده می‌کنید.

تبدیل پایان نامه (تز) به مقاله ISI

1-زمان فعل گذشته ساده:

برای شرح اتفاقی در گذشته از زمان گذشته ساده استفاده کنید. ضمنا برای توصیف رویدادی در گذشته که در همان جمله به زمان حال مرتبط نمی‌شود نیز از گذشته ساده استفاده می‌شود. در ادامه چند مثال از زمان گذشته ساده را مشاهده می‌کنید.

We selected 5 plants at random.

Tanaka reported that 1000 grains of wheat weighted 40 grams.

Watson and Crick published their landmark paper on the structure of DNA in 1953.

ارسال سفارش ترجمه

2-زمان فعل حال ساده:

برای توصیف یک واقعیت که احتمالا تغییر هم نمی‌کند از زمان حال ساده استفاده کنید. به عنوان مثال:

The suns rises in the east.

In July and August, it rains in most parts of India.

همچنین برای ارائه نتایجی که باور دارید صحیح است یا به تحقیق حاضر شما ارتباط دارد استفاده کنید. مانند:

Robinson maintains that soaking seeds in strong acids help in breaking seed dormancy.

در پایان برای صحبت درباره تحقیق حاضر از زمان فعل حال ساده استفاده می‌شود. مانند:

Section 2.3 discusses the advantages of soaking seeds before sowing them.

3- حال کامل

برای توصیف رویدادی که در گذشته رخ داده است و به حال ارتباط دارد از زمان فعل حال کامل استفاده کنید. ضمنا برای صحبت درباره نموها، رویدادهای پایان‌یافته، یا اخیرا رخ‌داده یا در حال انجام از حال کامل استفاده کنید. مانند:

The use of cell phones or mobile phones to access the Internet has increased recently.

Multi-megawatt turbines have been used in Europe for offshore sites.

4-گذشته کامل

برای توصیف دو رویداد مرتبط با یکدیگر که در گذشته در دو زمان مختلف رخ داده‌اند استفاده کنید. مانند:

By the time they were sown, the seeds had already germinated.

Those candidates that had been exposed to radiation earlier were excluded.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *