ترجمه تخصصی مقاله ISI، حرف تعریف صفر (بدون حرف تعریف)

حرف تعریف صفر به این معنی است که از هیچ حرف تعریفی استفاده نشود. در ادامه پست‌های قبلی و در رابطه با حروف تعریف در این پست درباره حرف تعریف صفر صحبت خواهیم کرد.

در مواردی که درباره کلیت چیزی صحبت می‌کنید و اسم موردنظر جزو موارد زیر است از حرف تعریف صفر استفاده کنید (یعنی از هیچ حرف تعریفی استفاده نکنید).

قواعد زبان انگلیسی در مقاله ISI، حروف تعریف نامعین a/an

قواعد زبان انگلیسی در مقاله ISI، حرف تعریف معین the

قواعد پایه

1- اسم بصورت جمع باشد، به عنوان مثال computers و books

2- اسم غیرقابل شمارش باشد، به عنوان مثال hardware و information

3- اسم معنی- یا مفرد قابل شمارش یا غیرقابل شمارش، به طور مثال life، success، و performance

توجه داشته باشید:

4- برخی از اسم‌ها در صورت استفاده با حرف تعریف معین the معنی جدیدی پیدا می‌کنند.

5- در عنوان مقاله ISI معمولا the را برای کلمه اول حذف می‌کنند. هر دو شکل (با حرف تعریف the و بدون آن) متداول است.

6- در زیرنویس شکل‌ها معمولا حرف تعریف معین the را حذف می‌کنند.

قواعد پایه
ارسال سفارش ترجمه

کاربردهای دیگر حرف تعریف صفر

1- در عبارت‌هایی که شامل from … to هستند. به عنوان مثال from top to bottom یا from coast to coast.

2- با اسم مکان‌ها و ساختمان‌های عمومی وقتی منظور، کاربرد اصلی آن مکان‌ها باشد. (he is a Ph.D. student, he studies at university). این مکان‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

School, university (not department or institute), college, work (not office), home, church, hospital, prison.

3- قبل از اسم انسان‌ها مگر اینکه اسم به عنوان صفت بکار برده شود.

کاربردهای دیگر حرف تعریف صفر

نحوه ارجاع به منابع در یک مقاله ISI و پایان نامه

ملیت‌ها، کشورها، زبان‌ها

1- وقتی کلی صحبت می‌کنیم، باید قبل از ملیت‌های غیرقابل شمارش که به h ختم می‌شوند (English, French) و به –ese ختم می‌شوند (Chinese, Portuguese) از حرف تعریف the  استفاده کرد. اغلب ملیت‌های دیگر (Italians, Swedes) قابل شمارش بوده و می‌توان آنها را با the و بدون آن بکار برد.

2- اگر یک ملیت که به حرف h یا ese ختم می‌شود همراه با ملیت دیگری آمده باشد از حرف تعریف the استفاده می‌شود. این کار برای حفظ یکنواختی انجام می‌شود.

3- اگر این اسم‌ها (ملیت‌ها) بجای اسم به عنوان صفت بکار روند قاعده اول کاربرد ندارد. مانند مواردی که قبل از انسان‌ها، مرد‌ها، و زن‌ها بکار برده شود.

4- قاره‌ها و کشورها نیاز به حرف تعریف ندارند: (Europe, Asia, Italy, France, Russia). موارد استثنا نیز برای این قاعده وجود دارد که عبارتند از:

the UK, the USA, the Ukraine, the United Arab Emirates, the USSR (اتحاد جماهیر شوروی), the Arctic (شمالگان), the Antarctic (جنوبگان).

5- وقتی در مورد کلیت یک زبان می‌گویید از حرف تعریف معین the استفاده نکنید.

ملیت‌ها، کشورها، زبان‌ها

نحوه نوشتن بخش نتیجه گیری (conclusion) در مقاله ISI

حرف تعریف صفر و the: کابرد متناقض در نگارش آکادمیک

ستون دوم در جدول پایین مواردی را نشان می‌دهد که قواعد استفاده از حرف تعریف معین شکسته شده‌اند. اما با این حال در مقالات ISI نوشته‌شده توسط انگلیسی‌زبانان اصیل نیز به چشم می‌خورد.

حرف تعریف صفر و the: کابرد متناقض در نگارش آکادمیک

حرف تعریف صفر در برابر حرف تعریف نامعین a/an

1- حرف تعریف نامعین باید قبل از اسامی قابل شمارش مفرد استفاده شود. در حالی که حرف تعریف صفر باید قبل از اسامی غیرقابل شمارش استفاده شود (یعنی قبل از این اسامی نباید هیچ حرف تعریفی آورده شود).

2- قبل از اسامی وسایل، تجهیزات و غیره از حرف تعریف نامعین باید استفاده شود.

3- در رابطه با موقعیت‌های آکادمیک، حرف تعریف نامعین به شغلی اشاره دارد که مربوط به افراد زیادی است. حرف تعریف صفر برای مواردی است که یک موقعیت شغلی تنها مختص به یک شخص است.

حرف تعریف صفر در برابر حرف تعریف نامعین a/an

نحوه نوشتن مخفف ها در یک مقاله ISI

حرف تعریف صفر و حرف تعریف نامعین a/an: کاربردهای متناقض در نگارش آکادمیک

ستون دوم در جدول پایین برخی موارد که قواعد معمول درباره حروف تعریف در زبان انگلیسی نقض شده‌اند را نشان می‌دهد. اما با این حال این موارد در مقالات ISI نوشته‌شده توسط انگلیسی‌زبانان اصیل نیز یافت می‌شود.

حرف تعریف صفر و حرف تعریف نامعین a/an: کاربردهای متناقض در نگارش آکادمیک
ارسال سفارش ترجمه

یک دیدگاه دربارهٔ «ترجمه تخصصی مقاله ISI، حرف تعریف صفر (بدون حرف تعریف)»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *