ترجمه تخصصی مقاله؛ کلمات ربط (قیود و حروف ربط) – بخش 1

در این قسمت از سری پست‌های ترجمه تخصصی مقاله ISI به سراغ کلمات ربط یا همان حروف ربط در زبان انگلیسی می‌رویم. این کلمات به شکل حروف ربط یا قیود خودشان را نشان می‌دهند و موجب اتصال جملات به یکدیگر می‌شوند. از جمله این کلمات می‌توان also، although، و but را نام برد. این قواعد چه در ترجمه تخصصی مقاله و چه در نگارش یک مقاله ISI باید رعایت شوند.

مشابه پست‌های قبلی، این پست نیز با گرایش به مقالات ISI و متون علمی مشابه گردآوری شده است. البته کاملا واضح است که قواعد و گرامر زبان انگلیسی یکسان است اما ممکن است کلمات و قواعد متداول در هر حوزه متفاوت باشد. با مطالعه این پست و پست‌های مشابه از اشتباهات گرامری و گاها زبانی جلوگیری کنید.

اگر برای ترجمه مقاله ISI خود نیاز به مترجم تخصصی دارید به اینجا بروید.

مطالب مرتبط

کلمات ربط about و as far as … is concerned

1- در ابتدای جمله و برای معرفی یک موضوع از کلمه ربط about استفاده نکنید.

2- در مواقعی که فاعل عبارت وابسته، موضوعی که در عبارت قبل از آن معرفی شد نباشد از عبارت as far as X is concerned استفاده می‌شود.

3- از استفاده بیش از حد از عبارت as far as X is concerned خودداری کنید. اغلب می‌توان آن را به فرم مختصرتری نوشت.

کلمات ربط about و as far as … is concerned

کلمات ربط also، in addition، as well، besides، moreover

1- کلمه ربط in addition برای اضافه کردن یک توضیح مثبت یا خنثی استفاده می‌شود. همچنین کلمات also، further، furthermore را هم می‌توان با همین کاربرد استفاده کرد.

2- قید ربط moreover به طور کلی یک توضیح منفی اضافه می‌کند. البته این یک قانون نیست اما به نظر می‌رسد بین انگلیسی زبانان بدین شکل استفاده می‌شود.

ارسال سفارش ترجمه

3- در ابتدای جملات دو بخشی که بخش دوم توضیح اضافه درباره بخش اول می‌دهد می‌توان از besides و in addition to به همراه فرم ing دار فعل (gerund) استفاده کرد. همچنین برای ارائه توضیحات بیشتر درباره جمله قبلی نمی‌توان جمله بعدی را با besides شروع کرد.

4- معنی as well (as) با also یکسان است. می‌توان از as well as در ابتدای یک عبارت استفاده کرد و فرم ing دار فعل را استفاده کرد. اما فقط as well را می‌توان در انتهای جمله استفاده کرد و در مورد also این کار ممکن نیست.

کلمات ربط also، in addition، as well، besides، moreover

کلمات ربط also، as well as، too، both، all؛ کاربرد آنها با not

کلمات ربط also، as well as، too، both و all به طور کلی در جملات منفی یافت نمی‌شوند. بنابراین در جملات منفی:

1- بجای کلمات also، as well as و too از neither/either بنا به کاربرد استفاده کنید.

2- بجای both از کلمه ربط neither استفاده کنید.

3- تنها برای نشان‌دادن تضاد از both در جملات منفی استفاده کنید.

4- بجای all از any استفاده کنید.

کلمات ربط also، as well as، too، both، all؛ کاربرد آنها با not

حروف ربط although و even though در برابر even if

1- عبارت even if تنها در موقعیت‌های فرضی استفاده می‌شود مانند شرطی نوع دوم.

توجه: عبارت also if وجود ندارد.

2- حروف ربط even though و although معنی یکسانی دارند. هر دوی اینها برای اشاره به موقعیت‌های واقعی استفاده می‌شوند. معمولا همراه با زمان حال ساده استفاده می‌شود. کلمه though نیز معنی یکسانی با این کلمات دارد اما در متون آکادمیک و علمی مانند مقاله ISI در ابتدای جمله استفاده نمی‌شود. حرف ربط even though معمولا در ابتدای جمله دیده می‌شود.

حروف ربط although و even though در برابر even if

کلمات ربط and و along with

1- هنگام نام بردن از 3 چیز یا بیشتر قبل از and باید از ویرگول استفاده کرد. با این کار به خواننده می‌فهمانید که بعد از and مورد آخر قرار دارد.

2- وقتی لیستی از موارد را ارائه می‌دهید با استفاده از نقطه ویرگول (یا ویرگول) مواردی را که and به یکدیگر متصل می‌کند مشخص کنید.

3- اگر در یک عبارت چندین بار از and استفاده می‌کنید بهتر است جمله را بازنویسی کنید. یا اینکه با استفاده از along with و together with منظور خودتان را شفاف کنید.

4- بعد از along with اسم می‌آید. می‌توان در ابتدای جمله از آن استفاده کرد که در آن صورت معنی آن با in addition to یکسان می‌شود. همچنین besides نیز همین معنی را دارد و می‌توان آن را با اسم یا فعل بکار برد.

کلمات ربط and و along with
ارسال سفارش ترجمه

کلمه ربط as در برابر as it

1- اگر بعد از as از اسم یا ضمیر استفاده نشود، معنی آن مشابه like و how خواهد بود.

2- وقتی بعد از as یک ضمیر (اغلب it) یا اسم بیاید معنی آن با because و since یکسان خواهد بود.

کلمه ربط as در برابر as it

کلمه ربط as در برابر like-unlike

1-وقتی منظور برابری دو چیز با یکدیگر باشد از as استفاده می‌شود.

2- معنی like با similar to یکسان است و معنی آن مانند است.

3- وقتی که درباره یک تضاد حرف می‌زنیم از unlike استفاده می‌کنیم.

توجه: عبارت differently from در زبان انگلیسی وجود ندارد و بجای آن از unlike استفاده کنید.

کلمه ربط as در برابر like-unlike

as, because, due to, for, insofar as, owing to, since, why

1- برای بیان نتیجه از because استفاده می‌شود و برای ارائه دلیل یا توضیحات از why استفاده می‌شود.

2- برای بیان دلیل انجام یک کار می‌توانید از because در ابتدای جمله استفاده کنید. اما معمولا در مقالات ISI و متون رسمی بجای آن از since، as، seeing as، given that، given the fact that، on the account of the fact that، یا due to the fact that استفاده می‌شود. بجای اینها همچنین می‌توان از in order to و so that استفاده کرد.

3- معنی عبارات due to و owing to با because of یکسان است و بعد از آنها یک اسم می‌آید. البته عبارت owing to معمولا در ابتدای جمله ظاهر می‌شود.

4- در جملاتی که کلمه reason در آنها وجود دارد بجای due to و because of از for استفاده می‌شود.

5- عبارت‌های due to the fact that و owing to the fact that قبل از ساختار فعل + فاعل استفاده می‌شوند.

6- اگر کلمات ربط insofaras و inasmuchas (به شکل‌های دیگری نیز نوشته می‌شوند مانند insofar as، in so far as، inasmuch as، in as much as) را می‌توان بجای because و due to the fact that استفاده کرد به شرطی که در ابتدای جمله باشند. البته این عبارت‌ها تا حدی قدیمی شده‌اند و بهتر است در مقالات ISI از آنها استفاده نکنید.

as, because, due to, for, insofar as, owing to, since, why

کلمات ربط both … and و either … or

این عبارت‌ها اغلب با یکدیگر اشتباه می‌شوند در نتیجه در ذهن خواننده ابهام ایجاد می‌کنند.

1- عبارت both … and شامل‌شونده است.

2- عبارت either … or انحصاری‌کننده است. نمی‌توانید در هر دو قسمت از either استفاده کنید.

3- تنها هنگامی که بخواهیم تضاد را نشان دهیم از both به همراه not استفاده می‌کنیم.

4- عبارت not … either … or نشان می‌دهد که هیچ کدام از گزینه‌ها شدنی نیست.

5- محل حرف اضافه معنی را تغییر می‌دهد.

کلمات ربط both … and و either … or
ارسال سفارش ترجمه
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *