تطابق فعل و فاعل- قسمت 1

یکی از نکات مهم در نگارش و یا ترجمه یک مقاله ISI رعایت نکات گرامری در زبان انگلیسی است که به واسطه آن هم متن خواناتر می‌شود و هم مفهوم آن بهتر منتقل می‌شود. خوانایی بیشتر یکی از ملزمات نوشتن مقاله ISI است و در روند پذیرش مقاله به شدت موثر است.

ادامه خواندن “تطابق فعل و فاعل- قسمت 1”