ترجمه تخصصی مقاله؛ قید و حرف اضافه – قسمت 2

در ادامه پست قبلی و در رابطه با قید و حرف اضافه در زبان انگلیسی توضیحات را در این پست تکمیل می‌کنیم. پیشنهاد می‌شود جهت کسب مهارت در ترجمه فارسی به انگلیسی یا نگارش مقاله ISI حتما سری پست‌های ترجمه تخصصی مقاله را مطالعه کنید.

طبق روال این سری از پست‌ها گرامر زبان انگلیسی با گرایش به ترجمه فارسی به انگلیسی و نگارش مقالات ISI گردآوری شده است.

در این پست به ادامه قواعد مربوط به قید و حرف اضافه در ترجمه فارسی به انگلیسی و برعکس مقالات ISI می‌پردازیم.

ارسال سفارش ترجمه
مطالب مرتبط

حرف اضافه by و from (دلیل، ابزار، و مبدا)

1- حرف اضافه by را زمانی در ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده کنید که عامل یک عمل ذکر شده است.

2- از حرف اضافه from زمانی در ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده کنید که مبدا ذکر شده است. افعالی که در ترجمه بعد از آنها حرف اضافه from قرار می‌گیرد عبارتند از:

arise, benefit, borrow, deduce, defend, deviate, differ, ensue, exclude, originate, profit, protect, release, remove, select, separate, shield, subtract, suffer

بطور مشابه، برخی اسامی که از این افعال مشتق می‌شوند نیز با حرف اضافه from در ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده می‌شوند:

Deviation, exclusion, protection

3- وقتی روش یا ابزار انجام کاری مشخص شده است از حرف اضافه by استفاده کنید.

4- اغلب حرف اضافه from را با to می‌توان یافت. این ترکیب برای نشان دادن جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می‌شود.

FROMBY
We received a letter of acceptance from the editor.Our paper has now been revised by a native English speaker.1,2
This mixture is made from a variety of substances from all over the world.The original computers were made by IBM but were then replaced by the director.1,2
The economic crisis arose from banking malpractices and indiscriminate consumer-borrowing from banks.Taxes were raised by the government.1,2
This paper suffers from a lack of detailed discussion and would also benefit from a complete revision of the English.Considerable damage was caused by the earthquake.1,2
The corresponding amount was obtained by subtracting the first value from the second.The number was then divided or multiplied by 32.5, depending on the case.1,2
They quickly learned English from their native-speaking colleagues.They learned English by watching videos on YouTube.3,2
While on the train from Malmo to Stockholm, they kept switching from one language to another.We went by train instead of going by car or by plane.3,4
ارسال سفارش ترجمه

حرف اضافه by، in، و of (تغییرات)

هنگامی که در ترجمه فارسی به انگلیسی درباره افزایش، کاهش، اصلاح، تغییرات، و غیره صحبت می‌کنید از حرف اضافه های زیر استفاده کنید:

1- حرف اضافه by بعد از یک فعل.

2- حرف اضافه in با یک اسم.

3- حرف اضافه of با یک عدد.

OFINBY
There has been an increase in inflation of 5%.There has been an increase in inflation.The stock market has risen by 213 points.1,2,3
This was affected by variations of 16% and more.A fall in unemployment is predicted.Attendance has fallen by 16%.1,2,3

حرف اضافه by و within (زمان)

1- با تاریخ پایان از حرف اضافه by در ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده کنید.

2- برای یک دوره زمانی از حرف اضافه within در ترجمه یا نگارش مقاله استفاده کنید.

WITHINBY
Manuscripts will be reviewed within six weeks of receipt.We must receive your manuscript by January 21 or at the latest by the end of the month.1,2

by now, for now, for the moment, until now, so far

1- عبارت by now یعنی “با توجه به همه اتفاقاتی که رخ داده است”. اما هر دو عبارت for now و for the moment به معنی “از این لحظه تا زمانی در آینده که تغییری مورد انتظار است” هستند. معمولا بعد از هر دو عبارت for now و for the moment یا حال ساده استفاده می‌شود یا آینده (will).

2- هر دو عبارت until now و so far یعنی “از یک زمان مشخص در گذشته تا زمان حال یا حتی آینده”. هر دوی این عبارات با حال کامل در ترجمه فارسی به انگلیسی یا نگارش مقاله استفاده می‌شوند.

3- معمولا until now بلافاصله قبل از اسم مفعول قرار نمی‌گیرد.

توجه: حرف اضافه till که هم معنی until است بسیار غیررسمی است و در ترجمه فارسی به انگلیسی یا نگارش مقالات ISI استفاده نمی‌شود.

FOR NOWBY NOW
We wanted to buy new equipment, but we do not have the funds, so for now / for the moment we will have to continue using our old equipment.It should, by now, be well known that publications in peer-reviewed journals are more likely to ensure success than …1
We shall expand more fully on this in Sect. 3. For now, we just focus on …The literature on this topic should, by now, be extremely familiar to …1
SO FARUNTIL NOW
This is the only acid that has so far / until now been found to be effective in such scenarios.So far / Until now, research into this area has been limited to X. In this paper, we investigate Y.2
The research so far undertaken has only focused on …3
The patients so far described all had benign non-calcified nodules. Let us now turn to cases with calcified nodules.3

حرف اضافه during، over، و throughout (زمان)

1- حرف اضافه during یعنی بخشی از زمان از کل یک دوره زمانی. این دوره زمانی می‌تواند در گذشته یا آینده باشد.

2- حرف اضافه over اغلب به دوره زمانی دلالت دارد که در گذشته شروع شده است و تا حال ادامه دارد. بنابراین، over معمولا در ترجمه فارسی به انگلیسی یا نگارش مقاله با حال کامل استفاده می‌شود. اگرچه، over را می‌توان برای دوره‌های زمانی آینده نیز استفاده کرد.

3- حرف اضافه throughout به معنی کل یک دوره زمانی است. این دوره زمانی می‌تواند مربوط به گذشته، حال، و یا آینده باشد.

THROUGHOUT OVER DURING
Throughout history, humans have had a tendency to collect objects – even objects of no apparent value. Over the last few years, there has been increasing interest in … I hope to have the opportunity of meeting you during the conference next month. 1,2,3
= برای چند سال اخیر، یعنی تا امروز و از جمله امروز
Plagues were common throughout the Middle Ages. Over the last decade, no progress has been made in … However, over the next few years this will certainly change. I worked with him during my Erasmus project. 1,2,3

حرف اضافه for، since، و from (زمان)

با استفاده از قید زمان در ترجمه فارسی به انگلیسی می‌توانید زمان صحیح موردنیاز برای فعل را بیابید.

1- حرف اضافه for مدت زمان از گذشته تا حال را نشان می‌دهد. معمولا با کلمات جمع که نشان‌دهنده زمان هستند استفاده می‌شود، مانند days، months، years، و decades. حرف اضافه for در پاسخ به این سوال که چه مدت فلان موقعیت برقرار بوده است بکار می‌رود. با این کاربرد، حرف اضافه for با حال کامل استفاده می‌شود. عبارت‌های مشابه که مدت زمان از گذشته تا حال را نشان می‌دهند عبارتند از: over (به عنوان مثال: over the last two decades)، so far، until now.

2- اگر از حرف اضافه for برای نشان‌دادن یک دوره زمانی استفاده می‌شود که الان پایان یافته است، باید آن را با گذشته ساده استفاده کرد.

3- حرف اضافه since نقطه آغازین یک موقعیت کنونی را نشان می‌دهد. معمولا با نقاط دقیق زمانی استفاده می‌شود. به عنوان مثال 2001، ماه گذشته، دیروز. در پاسخ به سوال “چه موقعی این وضعیت شروع شده است؟” از since استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

When did Coronavirus start to spread?

Since January.

4- حرف اضافه from نشان‌دهنده یک بازه زمانی است. یعنی هم شروع آن مشخص است و هم پایان. از آنجایی که زمان پایان وجود دارد با حرف اضافه from از حال کامل استفاده نمی‌شود. اما می‌توان حرف اضافه from را با بیشتر زمان‌‌ها استفاده کرد.

NOYES
We do this research from / since nine years.We have been doing this research for nine years.1
Over the last few months there is a lot of media coverage.Over the last few months there has been a lot of media coverage.1
I have studied in Boston for three years and then I have moved to Beijing.I studied in Boston for three years and then I moved to Beijing.2
From / Since 2001 there is a dramatic increase in suicides.Since 2001 there has been a dramatic increase in suicides.3
I have studied in Boston from 2008 to 2011.I studied in Boston from 2008 to 2011.4
ارسال سفارش ترجمه

in, now, currently, at the moment

1-معمولا بعد از in یک تاریخ قرار می‌گیرد (مثلا in June، in 2016) بنابراین زمان حال کامل با آن در ترجمه استفاده نمی‌شود. می‌توان in را با حال، آینده، و گذشته استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The new term starts in October.

I will see you in March.

I last saw her in 2011.

2- عبارات now، currently، و at the moment نشان‌دهنده یک دوره زمانی است که هنوز پایان نیافته. بنابراین با این عبارات از حال کامل استفاده می‌شود. از طرف دیگر عبارت‌های ago، yesterday، last week (month, year) نشان‌دهنده زمانی هستند که کاملا در گذشته است. بنابراین باید با گذشته ساده استفاده شوند.

3- قیدهایی که رابطه بین گذشته و حال را برقرار می‌کنند (historically, traditionally, typically) معمولا با حال کامل استفاده می‌شوند. اما قیدهای traditionally و typically را می‌توان با توجه به مفهوم با حال ساده و گذشته ساده نیز استفاده کرد.

NOYES
I have joined this group in July.I joined this research group in July. 1
Until last year this has been the world’s biggest problem.This is currently the world’s biggest problem.2
Historically, French was always taught in English schools as the second language.Historically, French has always been taught in English schools as the second language.3

in، inside، و within (موقعیت مکانی)

1- در مورد یک فضای محدودشده، in و inside معنی مشابه‌ای در ترجمه فارسی به انگلیسی دارند.

2- inside دقیقا مخالف outside است. کلمه within هرگز با این مفهوم بکار نمی‌رود.

3- کلمه within نسبت به یک فضای فیزیکی (مثلا مرز) یا فضای انتزاعی (مثلا چارچوب، درک) به معنی درونی است.

4- معمولا in بعد از یک فعل و در انتهای جمله قرار نمی‌گیرد.

5- کلمه inside یک معنی استعاری برابر با آشکارسازی درباره چیزی دارد و معمولا در عنوان مقالات ISI استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

WITHIN INSIDE IN
The hostage was kept inside the same room for more than three years. The money is kept in the safe. 1
Insufficient attention has been given to the importance of relationships among children within the school. The children were only allowed to play inside the school, never outside. We examined the links among the parents of children in the school. 1,2,3
The paper draws on research in six EU member states carried out within the framework of a project on climate change policies. The children could never go outside, they were always kept inside. 3,4
Our aim is to present, within the limits of national security, a comprehensive summary of this data regarding the war in Iraq. Inside the mind of a monkey 3,5
Inside bureaucracy
Inside the family

حرف های اضافه of و with (مواد، روش‌ها، توافق)

1-از حرف اضافه of برای بیان ساخته‌شدن چیزی از ماده‌ای استفاده می‌شود.

2- حرف اضافه with نشان می‌دهد که چیزی چطور ساخته‌شده و یا چه تجهیزاتی دارد (equipped with).

3- حرف اضافه with وجود یا عدم وجود یک رابطه، توافق یا حمایت را نشان می‌دهد. حرف اضافه with با افعال، صفت‌ها، و اسامی زیر استفاده می‌شود:

accordance, acquaint, agree, ally, appointment, associate, coincide, collaborate, comparable*, compliance, comply, concur, connect*, connection*, consistent, contact, contaminate, cooperate, cooperation, coordinate, coordination, coupled, cover, deal, dispense, endow, entrust, equip, experiment, help, incompatible, incongruous, infect, interact, interfere, liaise, mix, paint, problem, provide, reinforce, synchronize, synchronous, tally

موارد ستاره‌دار را می‌توان با to نیز استفاده کرد.

4- همچنین with به معنی “به عنوان تابعی از” بکار می‌رود. حرف اضافه of را نمی‌توان با این مفهوم بکار برد.

WITHOF
A cake can be made with various ingredients.The royal family were wearing jewels made of gold and silver.1,2
These cars are manufactured with armor plating and come equipped with bullet-proof windows.Nitonol is an alloy of nickel and titanium.1,2
The terrain was covered with snow.Snow is made of small crystals of ice.1,3
The severity of the illness varies with age.4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *