تطابق فعل و فاعل- قسمت 1

تطابق فعل و فاعل یکی از موارد بسیار مهم در گرامر هر زبانی است. فعل باید با فاعل خود در شخص و عدد تطابق داشته باشد. در غیر اینصورت ترجمه اشتباه خواهد بود. یکی از نکات مهم در نگارش و یا ترجمه یک مقاله ISI رعایت نکات گرامری در زبان انگلیسی است که به واسطه آن هم متن خواناتر می‌شود و هم مفهوم آن بهتر منتقل می‌شود. خوانایی بیشتر یکی از ملزمات نوشتن مقاله ISI است و در روند پذیرش مقاله به شدت موثر است.

ادامه خواندن “تطابق فعل و فاعل- قسمت 1”

حروف تعریف (Articles) در زبان انگلیسی – قسمت 3

در ادامه پست‌ قبلی در رابطه با حروف تعریف در زبان انگلیسی در این پست نیز سعی می‌کنیم بقیه موارد استفاده از این حروف را یادآور شویم. حروف تعریف در ترجمه متن از فارسی به انگلیسی بسیار حائز اهمیت هستند. زیرا گاهی این حروف تعریف معادل دقیقی در زبان فارسی ندارند. این حروف تعریف را باید با توجه به مفهوم متن و گرامر زبان انگلیسی در ترجمه و یا نگارش مقاله لحاظ کرد.

ادامه خواندن “حروف تعریف (Articles) در زبان انگلیسی – قسمت 3”

اشتباهات بین‌المللی در ترجمه

همانطور که ممکن است بعضی مترجم‌ها در ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی دچار اشتباهاتی شوند که عموما ناشی از عدم شناخت نسبت به زبان مبدا و یا عدم آگاهی از فرهنگ زبانی آن کشور است برعکس این موضوع هم برای مترجم‌های خارجی پیش می‌آید.

ادامه خواندن “اشتباهات بین‌المللی در ترجمه”

حروف تعریف (Articles) در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی سه حرف تعریف اصلی داریم (a, an, the) که در زبان فارسی دقیقا مشابه خاصی ندارند مخصوصا برای حرف تعریف the. در زبان انگلیسی از این حروف برای مشخص کردن عمومیت و یا عدم عمومیت اسم بعد از آن استفاده می‌شود. در ادامه با ذکر چندین مثال و قوانین استفاده از این حروف بیشتر توضیح می‌دهیم.

ادامه خواندن “حروف تعریف (Articles) در زبان انگلیسی”